Cropped image
Informasjon

Generell info legges her.

Priser

Timehonorarer:
Følgende priser er gjeldende for alle saker, unntatt i saker hvor kunden har krav på dekning fra det offentlige.

 

  • Advokater fra kr 1 350,-
  • Advokatfullmektiger fra kr 1 250,-
  • Servicepersonale fra kr 600,-


Alle priser eks mva. Fakturering pr påbegynt 15 minutter.

Fri rettshjelp og fri saksførsel:
I henhold til lov om fri rettshjelp kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige (fri rettshjelp). Noen sakstyper kvalifiserer alltid for fri rettshjelp, mens andre sakstyper forutsetter at klienten ikke har inntekt eller formue over hhv. kr. 246.000 (enslige), kr. 369.000 (ektepar, reg.partnere, m.m) og kr. 100 000 (nettoformue). Fylkesmannen kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor. Klienten oppfordres til å ta spørsmålet om fri rettshjelpsdekning opp med ansvarlig advokat for en konkret vurdering.

Timesatsen for fri rettshjelp og fri sakførsel er for tiden kr. 905,- (uten moms). Salæret dekkes av det offentlige. Det beregnes en egenandel for klienten etter nærmere regler. Personer med bruttoinntekt inntil kr. 246.000 vil i enkelte sakstyper ha krav på fri rettshjelp eller fri saksførsel. Praktiske saksområder er familiesaker, barnevernsaker, arbeidsrettssaker og husleiesaker.
Dersom du er siktet eller tiltalt i en straffesak, har du som regel krav på at det offentlige dekker utgifter til bistand. De vanligste unntakene fra dette er enkelte veitrafikk- og foreleggssaker, samt enkle tilståelsessaker.

Rettshjelpsforsikring:
Klientens eventuelle rettshjelpsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring eller andre forsikringsordninger kan dekke kostnader til advokatbistand i visse sakstyper, avhengig av vilkårene i forsikringsavtalen. Klienten plikter å gi advokatfirmaet de nødvendige opplysninger for en vurdering av forsikringsavtalens dekningsomfang. Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom advokatfirmaets salærkrav og det beløp forsikringsselskapet dekker.

Utlegg:
Utlegg og gebyrer faktureres i tillegg til ovenstående.